fbpx

Základné práva dotknutých osôb

 

  1. Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu). Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Prvé potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Každé ďalšie potvrdenie bude za poplatok 9,99 €. Potvrdenie bude Predávajúcim poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

  1. Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Predávajúcim, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od Dotknutej osoby o osobe Predávajúceho, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje Dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu). Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s Dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou. V prípade, ak má Predávajúci v úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

  1. Právo na opravu:

Predávajúci bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje Dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby Predávajúci identifikoval Dotknutú osobu. Predávajúci zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si Dotknutá osoba uplatnila právo na opravu.

  1. Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Predávajúci vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Predávajúci za podmienky, ak – osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané – Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Predávajúcemu – Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov – osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Predávajúceho.

  1. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

– Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

– Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby. V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Predávajúci spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov je Predávajúci povinný informovať Dotknutú osobu.

  1. Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Predávajúceho) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Predávajúci ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

  1. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach. Predávajúci upozorní Dotknutú osobu o jej právach pri prvom kontakte s ňou a v prípade, že jej osobné údaje získal od tretej osoby, túto skutočnosť jej bezodkladne oznámi, vyžiada si súhlas a o právach ju informuje.