fbpx

Ochrana osobných údajov


V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Údaje Predávajúceho:

Obchodné meno: GRECAR s.r.o., Chovateľská 6049/5, 917 01 Trnava

IČO: 50 875 345

IČ DPH: SK2120499656

Zastúpená: Mgr. Pavol Gregor, konateľ

Kontakty: e-mail: gregor@grecar.de, mobil: 0905 468 498, web: www.grecar.de

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č. 39858/T

ďalej len „Predávajúci“

Údaje kupujúceho – Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Predávajúci spracúva.

ďalej len „Dotknutá osoba“

1. Predaj vozidla

Predávajúci predáva ojazdené motorové vozidlá, ktoré sú výlučne v jeho vlastníctve. Pri predaji takéhoto motorového vozidla sa zmluvné strany dohodli, že Dotknutá osoba v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu. V prípade, že je motorové vozidlo prefinancované cez úver alebo leasing, sú vyžadované zo strany Dotknutej osoby aj ďalšie informácie ako výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópií dokladov občianskeho a vodičského preukazu. Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté informácie pre účely prefinancovania motorového vozidla cez úver alebo leasing sám nespracúva, nakoľko Predávajúci nie je v postavení samostatného finančného agenta. Osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou pre účely poskytnutia úveru alebo leasingu Predávajúci buď poskytne svojim obchodným partnerom, ktorí sú v postavení samostatných finančných agentov alebo sprostredkuje kontakt medzi svojim finančným agentom a Dotknutou osobou. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z VOP (všeobecné obchodné podmienky), KPZ (kúpno-predajná zmluva, pokiaľ si ju Dotknutá osoba vyžiadala) z údajov vo faktúre, prípadne splnenia úloh vyplývajúcich z ústnej alebo písomnej dohody. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie VOP, KPZ, faktúry. Bez poskytnutia osobných údajov Predávajúci nemôže realizovať predaj motorového vozidla s Dotknutou osobou, a preto predaj nebude možné s Dotknutou osobou ani uskutočniť. Cieľom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky, možnosti poskytnutia úveru alebo leasingu podľa dohodnutých podmienok. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ňou uvedené údaje poskytla dobrovoľne, a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti Práva Dotknutej osoby uvedené nižšie. Tieto sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho (www.grecar.de). Predávajúci nesprístupní osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z VOP, KPZ, faktúry, prípadne zo zákona. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Predávajúci za účelom plnenia poskytol na ďalšie spracovanie osobné údaje Dotknutej osoby týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich Predávajúcemu zo Zákona ako aj z GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv Dotknutých osôb. Dotknutá osoba berie na vedomie, že pri predaji motorového vozidla je spracúvanie jej osobných údajov možné na čas 10 rokov podľa podmienok povinnosti archivácie v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. Poskytovateľmi finančných služieb môžu byť rôzne právnické alebo fyzické osoby podnikatelia, s ktorými Predávajúci spolupracuje.

2. Účel marketingu a prieskumu verejnej mienky

Predávajúci neuskutočňuje žiadny marketing ani prieskumy verejnej mienky, preto nepoužíva osobné údaje Dotknutej osoby na iné účely ako je uvedené v bode 1.

3. Účel rezervácie vozidla

V takomto prípade Predávajúci spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu meno a priezvisko, číslo telefónu, mailová adresa, bydlisko, ČOP a rodné číslo na účely rezervácie vozidla pri podaní žiadosti Dotknutou osobou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu Predávajúcemu. Bez poskytnutia osobných údajov Predávajúci nedokáže rezervovať motorové vozidlo.

4. Aké informácie a údaje zbierame?

Informácie a údaje zbierané automaticky

V krátkosti: Niektoré údaje — ako IP adresa a charakteristika prehliadača či zariadenia — sú zbierané automaticky pri návšteve Stránok.

Automaticky zbierame niektoré údaje, keď navštívite, používate Stránky či navigujete po nich. Tieto údaje neodhaľujú Vašu špecifickú identitu (ako meno a kontaktné údaje) ale môžu obsahovať informácie o zariadení a spôsobe používania ako je napr. Vaša IP adresa, charakteristika prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, predchádzajúce URL, názov zariadenia, krajina, miesto, informácie o tom, kedy a ako používate naše Stránky a iné informácie technického charakteru. Tieto informácie potrebujeme najmä na zaistenie bezpečnosti a prevádzky našich Stránok a pre účely interných analýz a správ.

Ako mnohé firmy, aj my zbierame informácie cez cookies a podobné technológie.

Informácie zbierané z iných zdrojov

V krátkosti: Môžeme do istej miery zbierať údaje z verejných databáz, od marketingových partnerov a iných externých zdrojov.

Môžeme získať údaje o Vás z iných zdrojov, napríklad z verejných databáz, spoločných marketingových partnerov, ako aj od iných tretích strán. Príklady údajov, ktoré dostávame z iných zdrojov: informácie z profilov na sociálnych médiách; marketingové odporúčania, výsledky vyhľadávaní vrátane platených inzercií (sponzorované odkazy).

5. Využívame cookies alebo iné technológie sledovania?

Môžeme používať cookies a iné technológie sledovania na zber a ukladanie Vašich údajov. Môžeme používať cookies a podobné technológie sledovania (ako web beacon resp. pixel) na prístup k informáciám resp. ich poznamenanie. Špecifické informácie o tom, ako využívame takéto technológie a ako môžete odmietnuť niektoré druhy cookies, sú obsiahnuté v zásadách používania cookies.

6. Ako dlho si necháme Vaše údaje?

V krátkosti: Vaše údaje si necháme, pokiaľ je to potrebné na dosiahnutie cieľov popísaných v týchto zásadách, ak zákon neustanovuje inak.

Necháme si Vaše údaje len po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľov uvedených v týchto zásadách, okrem prípadov, keď dlhšia doba uchovávania je predpísaná alebo povolená zákonom (napr. daňové, účtovné alebo iné právne záväzky).  Pre dosiahnutie žiadneho cieľa podľa týchto zásad nebude potrebné Vaše údaje uchovávať po  dobu dlhšiu ako 1 rok.

Ak už nemáme žiadnu legitímnu obchodnú potrebu na spracúvanie Vašich osobných údajov, tak ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo, ak toto nie je možné (napríklad ak Vaše údaje sú uložené aj v záložnom archíve), tak Vaše osobné údaje bezpečne uložíme a separujeme od ďalšieho spracúvania až dovtedy, kým ich vymazanie bude možné.

7. Ovládanie Do Not Track (nesleduj) funkcionalít

Mnohé webové prehliadače a niektoré mobilné operačné systémy majú implementovanú funkcionalitu alebo nastavenie Do Not Track („DNT“), ktoré môžete používať na komunikáciu svojej preferencie, že nechcete, aby údaje o Vášho prehliadania boli monitorované alebo zbierané.   Nebola finalizovaná žiadna jednotná norma pre rozpoznanie a realizáciu DNT funkcionalít. Tým pádom aktuálne neberieme do úvahy DNT signálov prehliadačov ani iné mechanizmy, ktoré automaticky komunikujú Vašu voľbu o tom, že nechcete byť sledovaní online. Ak sa v budúcnosti prijme norma pre online sledovanie, ktorú budeme musieť rešpektovať, tak informujeme Vás o tejto praxi v doplnenej verzii týchto zásad.

8. Meníme resp. doplňujeme tieto zásady?

V krátkosti: Áno, meníme a doplňujeme tieto zásady za účelom zachovania súladu s relevantnými zákonnými normami.

Z času na čas môžeme zmeniť a doplniť tieto zásady.  Skutočnosť prijatia takýchto zmien bude indikovaná novým dátumom poslednej aktualizácie a nová verzia bude platná a účinná jej zverejnením. V prípade podstatnej zmeny týchto zásad Vás môžeme na takúto zmenu upozorniť umiestnením upozornenia o zmene na viditeľnom mieste alebo priamym zaslaním upozornenia. Prosíme Vás, aby ste si tieto zásady OOÚ často preštudovali, aby ste zostali informovaní o tom, ako Vaše údaje chránime.

9. Záver

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Predávajúci spracúva osobné údaje Dotknutej osoby len po dobu ako je uvedené v bode 1. Pokiaľ Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môže Dotknutá osoba tento súhlas odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu Dotknutej osoby Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané zo systému Predávajúceho s cieľom zabezpečiť právo Dotknutej osoby byť zabudnutá. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.