fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre dovoz zo zahraničia a predaj jazdených motorových vozidiel spoločnosti GRECAR s.r.o.

 1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou GRECAR s.r.o. so sídlom Chovateľská 6049/5, 917 01 Trnava, na strane predávajúceho (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkmi (ďalej len „Kupujúci) pri predaji jazdených motorových vozidiel (ďalej len „jMV“).

1.2. Kupujúci vstupuje s Predávajúcim do právneho vzťahu buď podpisom Kúpno-predajnej zmluvy (ďalej len „KPZ“), prevzatím faktúry alebo zálohovej faktúry za predaj jMV alebo zaslaním záväznej objednávky na kúpu jMV. Kupujúci podpisom KPZ, úhradou faktúry za predaj jMV (aj zálohovej faktúry) alebo zaslaním záväznej objednávky na kúpu jMV, prejavuje svoj súhlas s týmito VOP. Na platnosť a účinnosť od týchto VOP odlišných alebo dodatočných podmienok dohodnutých Predávajúcim a Kupujúcim v KPZ alebo vo faktúre sa vyžaduje písomná forma.

1.3. Predávajúci je obchodná spoločnosť podnikajúca v oblasti dovozu jMV zo zahraničia (najčastejšie z nemecky hovoriacich krajín Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) a predaja jMV. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva Predávajúci vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastné riziko.

1.4. Kupujúcim v jednotlivých prípadoch sa rozumie každá osoba tzn. fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická oosba, ktorá je kupujúcim jMV, prípadne jeho príslušenstva a ktorá vo vlastnom mene a na svoj účet uzatvára s Predávajúcim KPZ, vykoná úhradu faktúry za predaj jMV alebo zašle Predávajúcemu záväznú objednávku na kúpu jMV.

1.5. Jazdeným motorovým vozidlom sa pre účely VOP rozumie také motorové vozidlo, ktoré už bolo prihlásené do evidencie motorových vozidiel.

 

 1. Vytvorenie právneho vzťahu:

2.1. Záujemca o kúpu jMV prípadne jeho príslušenstva, ktoré sa nachádza v ponuke Predávajúceho, v prípade prejaveného záujmu zo strany záujemcu ako budúceho Kupujúceho, spíše s povereným pracovníkom Predávajúceho KPZ a/alebo ho požiada o vystavenie faktury a/alebo odovzdá (môže aj zaslať mailom alebo poštou) Predávajúcemu svoju záväznú objednávku.

KPZ a/alebo faktura a/alebo záväzná objednávka musia obsahovať všetky predpísané náležitosti obidvoch zúčastnených strán. U záujemcu budúceho Kupujúceho fyzickej osobe – nepodnikateľovi to musí byť jeho celé meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu (prípadne rodné číslo), mobilné telefónne číslo a mailová adresa. U záujemcu budúceho kupujúceho – podnikateľovi to musí byť Meno a Priezvisko, adresa trvalého bydliska prípadne adresa podnikania, číslo občianskeho preukazu (prípadne rodné číslo), IČO a IČ DPH a špecifikácia registrácie v danom obchodnom registri podnikateľov. U záujemcu budúceho Kupujúceho právnickej osoby to musí byť riadny a celý názov obchodnej spoločnosti, Meno a Priezvisko štatutárneho orgánu spoločnosti prípadne identifikácia osoby oprávnenej konať a podpisovať za danú právnickú osobu, adresa sídla spoločnosti, IČO a IČ DPH, špecifikácia registrácie v danom obchodnom registri.

V KPZ a/alebo vo fakture a/alebo v záväznej objednávke musí byť uvedený termín dodania jMV.

 

 

 1. Predmet KPZ a/alebo faktúry a predmet kúpy

3.1.KPZ alebo faktura obsahuje identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, presnú špecifikáciu jMV vrátane VIN čísla jMV a/alebo príslušenstva, dohodnutú kúpnu cenu bez DPH a s DPH, platobné podmienky, čas plnenia Predávajúceho, prípadne ďalšie dojednania, na ktorých sa Predávajúci a Kupujúci dohodli.

3.2. Predmetom KPZ a/alebo faktury je odplatný prevod vlastníckeho práva k jednotlivo určenému jMV a/alebo príslušenstvu z Predávajúceho na Kupujúceho. Predmetom kúpy je jMV a/alebo jeho príslušenstva uvedené v KPZ a/alebo vo fakture.

3.3. Predávajúci sa podpisom KPZ a/alebo vystavením faktury zaväzuje dodať Kupujúcemu záväzne objednané jMV a/alebo jeho príslušenstvo a previezť na Kupujúceho vlastnícke právo k danému jMV a/alebo jeho príslušenstvu za podmienok dohodnutých v KPZ, vo fakture alebo v týchto VOP. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu a príslušné jMV a/alebo jeho príslušenstvo na vyzvanie Predávajúceho v mieste plnenia riadne a včas prevziať.

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1. Výška Kúpnej ceny a lehota jej splatnosti je stanovená dohodou Predávajúceho a Kupujúceho v KPZ alebo vo fakture. Zaplatením Kúpnej ceny sa rozumie pripísanie dohodnutej platenej sumy na účet Predávajúceho. Predávajúci nie je oprávnený prevziať od Kupujúceho hotovostnú platbu, lebo nevedie registračnú a ani virtuálnu registračnú pokladňu.Predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny, pričom na poskytnutie zľavy nemá Kupujúci nárok.

4.2. Ak sa Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jeho akejkoľvek časti, je povinný zaplatiť Predávajúcemu popri zákonných úrokoch z omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

4.3. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ po vystavení záväznej objednávky Predávajúcemu na dovoz jMV zo zahraničia, čo potvrdí úhradou Zálohovej faktúry, nedoplatí v dohodnutej lehote zvyšok Kúpnej ceny, prípadne odmietne prevziať jMV v dohodnutej lehote, uhradená suma zo Zálohovej faktúry nenávratne prepadá v prospech Predávajúceho.

 1. Dodanie jMV a/alebo jeho príslušenstva, miesto a čas plnenia Predávajúceho

5.1. Predávajúci dodá Kupujúcemu jMV a/alebo jeho príslušenstvo najčastejšie v mieste, ktorým je jeho sídlo spoločnosti, prípadne na inom dohodnutom mieste.

5.2. Pri dovoze objednaného jMV zo zahraničia, dodá Predávajúci predmet kúpy Kupujúcemu ihneď po vykonaní KO, STK, EK. Podmienkou pre odovzdanie predmetu kúpy je vždy vykonanie úhrady celej Kúpnej ceny Kupujúcim na účet Predávajúceho, najneskôr však v deň protokolárneho odovzdania jMV a/alebo jeho príslušenstva. Až do úplného zaplatenia celej Kúpnej ceny, ostáva vlastnícke právo k jMV a/alebo jeho príslušenstva na strane Predávajúceho.

5.3. V prípade ak sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím jMV a/alebo jeho príslušentsva alebo jMV a/alebo jeho príslušenstvo v oznámenom termíne dodania, je povinný zaplatiť Predávajúcemu primerané náklady spojené so skladovaním a údržbou jMV a/alebo jeho príslušentsva a zmluvnú pokutu vo výške 32 € za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

 1. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

6.1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody k jMV a/alebo k jeho príslušenstvu prechádza na Kupujúceho protokolárnym odovzdaním jMV a/alebo jeho príslušenstva Kupujúcemu zo strany Predávajúceho, pokiaľ nebolo uvedené inak a to bez ohľadu na realizované evidenčné úkony na príslušnom Dopravnom inšpektoráte, prípadne na príslušnom Okresnom úrade Odbore cestnej komunikácie.

6.2. V prípade, že by došlo k protokolárnemu odovzdaniu jMV a/alebo jeho príslušenstva chybou zamestnanca Predávajúceho pred zaplatením celej Kúpnej sumy Kupujúcim, uplatní sa zo strany Predávajúceho výhrada vlastníckeho práva a vlastníctvo predmetu kúpy prejde na Kupujúceho až zaplatením celej Kúpnej sumy.

 1. Zodpovednosť za vady

7.1. Predávajúci zodpovedá za právne vady a iné vady, ktoré malo jMV a/alebo jeho príslušenstvo v čase jeho predaja, a ktoré malo jMV a/alebo jeho príslušenstva v čase prechodu nebezpečenstva škody na jMV a/alebo jeho príslušenstva s výnimkou vád, o ktorých Kupujúci v dobe uzavretia KPZ alebo v dobe úhrady faktury vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bolo jMV a/alebo jeho príslušenstvo odovzdané a prevzaté, musel vedieť (zjavné vady), a ďalších vád podľa bodu 7.3 VOP.

7.2. Predávajúci týmto prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by jMV a/alebo jeho príslušenstvo pochádzali z trestnej činnosti, viazli by na nich záložné práva alebo práva tretích osôb (právne vady).

7.3. Predávajúci nezodpovedá za nasledovné vady jMV a/alebo jeho príslušenstva:

7.3.1. vady, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním a opotrebením jMV a/alebo jeho príslušenstva,

7.3.2. vady, na ktoré bol Kupujúci výslovne zo strany Predávajúceho alebo ním poverenej osoby upozornený,

7.3.3. zjavné vady, ktoré Kupujúci mohol a mal zistiť pri vykonaní riadnej obhliadky jMV a/alebo jeho príslušenstva a skúšobnej jazdy podľa bodu 11.2. VOP

7.4. Kupujúci má za povinnosť pri prevzatí jMV a/alebo jeho príslušenstva od Predávajúceho v prítomnosti Predávajúceho jMV a/alebo jeho príslušenstvo s odbornou starostlivosťou dôkladne prezrieť, v opačnom prípade je oprávnený uplatniť nároky z vád zistiteľných pri obhliadke len vtedy, ak preukáže, že jMV a/alebo jeho príslušenstvo mali tieto vady v čase ich prevzatia Kupujúcim.

 1. Uplatnenie nárokov z vád a zo záruky

8.1. Spôsob a podmienky uplatnenia nárokov Kupujúceho z vád a/alebo zo záruky jMV a/alebo jeho príslušenstva a spôsob a podmienky ich vybavenia zo strany Predávajúceho sú upravené v Reklamačnom poriadku, s ktorým Predávajúci Kupujúceho pri dodaní jMV a/alebo jeho príslušenstva oboznámil a ktorý je zverejnený pred kanceláriou v sídle spoločnosti.

Podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní jMV a/alebo jeho príslušenstva zo strany Kupujúceho alebo zaplatením faktury (aj zálohovej faktury) tento potvrdzuje, že bezvýhradne s týmito VOP a s týmto Reklamačným poriadkom súhlasí.

8.2. Vzhľadom k tomu, že jMV a/alebo jeho príslušenstvo sú použitými vecami, Predávajúci na ne neposkytuje záruku a nezodpovedá tak za ich vady, ktoré sa vyskytnú po ich prevzatí počas záručnej doby.

 1. Odstúpenie od Kúpy jMV a/alebo jeho príslušenstva

9.1. Predávajúci aj Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od KPZ a/alebo faktury v prípadoch stanovených zákonom a/alebo VOP. Odstúpenie od KPZ a/alebo faktúry resp. od realizácie Kúpy musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene a na účet konajúcej strany a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia oodstúpení od KPZ a/alebo faktury zmluvnej strane, ktorej je určené.

 

 1. Vyhlásenia Predávajúceho a Kupujúceho

10.1. Kupujúci podpisom KPZ a/alebo písomným prevzatím faktury (aj zálohovej faktury) a/alebo úhradou faktury (aj zálohovej faktury) prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s KPZ a/alebo obsahom faktury a/alebo s obsahom VOP, pričom tieto vyjadrujú jeho skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nepodpisuje ich v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasí s ich obsahom a dikciou. Kupujúci potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s VOP a predávajúci mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť. Kupujúci potvrdzuje, že KPZ a/alebo faktura a/alebo VOP neobsahujú neprijateľné podmienky a ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zúčastnených strán v neprospech Kupujúceho , ani neukladajú Kupujúcemu povinnosti bez právneho dôvodu.

10.2. Kupujúci prehlasuje, že mu bolo predávajúcim umožnené:

10.2.1.  uskutočniť s vybraným jMV skúšobnú jazdu tak, aby sa mohol riadne oboznámiť s funkčnosťou jMV a s jeho technickým a optickým stavom,

10.2.2. prehliadnuť si jMV a/alebo jeho príslušenstvo pred jeho kúpou v servisných priestoroch, ktoré si vybral Kupujúci, avšak výlučne len za účasti Predávajúceho a/alebo ním poverenou oprávnenou osobou.

10.3. Kupujúci prevzatím Preberacieho protokolu potvrdzuje, že bol so stavom jMV a/alebo jeho príslušenstva plne oboznámený, kupuje jMV a/alebo jeho príslušenstvo v stave v akom stojí a leží, že technický stav jMV zodpovedá jeho primeranému opotrebeniu a výška Kúpnej ceny zodpovedá počtu najazdených kilometrov a opotrebeniu jMV a/alebo jeho príslušenstva. Predávajúci nezodpovedá a negarantuje Kupujúcemu, že jMV nebolo v minulosti poškodené v dôsledku dopravnej nehody alebo inej škodovej poistnej udalosti.

10.4. Kupujúci potvrdzuje, že v rámci predzmluvných rokovaní s Predávajúcim nebolo podstatným spôsobom narušené jeho ekonomické správanie sa, že zo strany Predávajúceho neboli aplikované žiadne neprimerané vplyvy, ktoré by významne obmedzili schopnosť Kupujúceho uskutočniť kvalifikované rozhodnutie, a to najmä obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo iný neprimeraný vplyv a že Predávajúci v plnom rozsahu dodržal zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb

10.5. Kupujúci potvrdzuje, že Predávajúci voči nemu nekonal v rozpore s dobrými mravmi a/alebo pravdilami poctivého obchodného styku, správanie Predávajúceho a/alebo jeho zástupcov nevykazovalo žiadne znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky, nemalo by privodiť Kupujúcemu žiadnu ujmu a Kupujúci nebol v žiadnom prípade uvedený do omylu

10.6. Predávajúci nemá za povinnosť posudzovať a ani nezodpovedá za vhodnosť využitia jMV a/alebo jeho príslušenstva na účel stanovený/predpokladaný Kupujúcim.

10.7. Kupujúci/Spotrebiteľ potvrdzuje, že ho Predávajúci oboznámil so všetkými právami spotrebiteľa a to najmä nasledujúcimi: právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, právo na uplatnenie reklamácie, podmienky a spôsob reklamácie, kde možno reklamáciu uplatniť, právo na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia bezpečnosti a ekonomických záujmov a právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

10.8. Kupujúci podpisom KPZ a/alebo písomným prevzatím faktury a/alebo úhradou faktury (aj zálohovej faktury) prehlasuje, že v súvislosti s platným plnením sa nevyžaduje žiadny ďalší súhlas, poverenie, schválenie, vzdanie sa alebo výnimka, podanie alebo registrácia na akomkoľvek orgáne verejnej moci ani u inej osoby, ani uskutočnenie akéhokoľvek predchádzajúceho právneho úkonu.

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci a Kupujúci si budú písomnosti súvisiace s Kúpou a s plnením dohodnutých podmienok doručovať na adresy uvedené v úvode KPZ a/alebo uvedené na fakture.

11.2. Písomnosti ohľadne KPZ a/alebo faktury a plnenia dohodnutých podmienok si zúčastnené strany môžu doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty, pričom toto doručovanie sa bude považovať za písomnú formu.

11.3. V prípade, že niektoré ustanovenie KPZ a/alebo faktury a/alebo VOP bude neplatné, čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení KPZ a/alebo faktury a/alebo VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu zámeru neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia KPZ a/alebo faktury a/alebo VOP.

11.4. Predávajúci aj Kupujúci sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce z KPZ a/alebo z faktury a/alebo z VOP sa v prvom rade budú snažiť riešiť zmierom-dohodou. V prípade, že by neprišlo k zmieru-dohode, rozhodnutie sa ponechá na príslušný Rozhodcovský súd v mieste sídla Predávajúceho. Zúčastnené strany sa zaväzujú, že sa rozhodnutiu Rozhodcovského súdu podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre obe strany záväzné a konečné.

11.5. Kupujúci ako dotknutá osoba v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov udeľuje podpisom KPZ a/alebo písomným prevzatím faktury a/alebo úhradou faktury (aj zálohovej faktury) Predávajúcemu a pri predaji jMV a/alebo jeho príslušenstva aj jeho oprávneným zástupcom dobrovoľný výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu poskytnutom v KPZ a/alebo na fakture a to najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo občianskehopreukazu, rodné číslo, telefónne čísla, mailová adresa, v jeho informačnom systéme.Kupujúci udeľuje uvedený súhlas na dobu neurčitú, na účely evidencie zákazníkov a produktov Predávajúceho, na marketingové účely, pre projekty prieskumov trhu, mienky a spokojnosti zákazníkov, pre potreby komunikácie prostredníctvom poštového styku s dotknutou osobou a na účely oboznamovania Kupujúceho s aktuálnymi ponukami súvisiacimi s výkonom jeho podnikateľskej činnosti. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, opäť výlučne písomne s preukázateľným doručením Predávajúceho odvolať.

11.6. KPZ a/alebo faktura stráca účinnosť (rozväzovacia podmienka zániku účinnosti KPZ) momentom, keď na základe rozhodnutia Kupujúceho dôjde k zmene spôsobu financovania zaplatenia Kúpnej ceny na spôsob prostredníctvom zvolenej leasingovej spoločnosti/leasingového prenajímateľa, ktorá sa stane vlastníkom jMV a/alebo jeho príslušenstva ako predmetu leasingu namiesto Kupujúceho a s ktorou následne po uzavretí KPZ a/alebo vystavení faktury Kupujúci ako leasingový nájomca uzavrie leasingovú zmluvu a protokolárne prevezme v jeje mene predmet leasingu od Predávajúceho. jMV a/alebo jeho príslušenstvo podľa pôvodnej KPZ a/alebo faktury sa následne považuje za špecifikáciu predmetu leasingu podľa leasingovej zmluvy uzavretej Kupujúcim.

11.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie VOP, pričom ním upravené znenie VOP sa stáva pre Kupujúceho záväzným okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho www.grecar.de

11.8. Toto znenie VOP je účinné od 03.09.2018